عطنا - رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی

راه اندازی شبکه های متعدد اشتباه بود/ اگر مردم حس کنند رسانه آنها را کنترل می کند به آن توجه نمی کنند
گفتگوی عطنا با دکتر علیرضا حسینی پاکدهی در مورد عملکرد رسانه ملی؛

راه اندازی شبکه های متعدد اشتباه بود/ اگر مردم حس کنند رسانه آنها را کنترل می کند به آن توجه نمی کنند

علیرضا حسینی پاکدهی، عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با عطنا عملکرد رسانه ملی را مورد بررسی قرار داد و به عوامل دخیل در مختل شدن مرجعیت رسانه ای آن اشاره کرد.
رویدادهای علوم انسانی
پربازدیدها
رویدادهای دانشگاه
جامعه