عطنا - رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی

هنر و فرهنگ
بحران واژه ها و واژه های بحران زا‌
ظرافت فعالیت های رسانه ای و فرهنگی را درک کنیم؛

بحران واژه ها و واژه های بحران زا‌

کارکرد اصلی واژه ها و مفاهیم، اندیشه سازی ، جامعه سازی و انسان سازی است و نیز کارکرد اصلی واژه ها بحران زدایی از هر سه سطح...
بررسی سازهای سنتی ایران
انعکاسی از عقاید و باورها، فرهنگ و آداب و رسوم کشور؛

بررسی سازهای سنتی ایران

موسیقی سنتی هر کشور، منعکس کننده افکار، عقاید و باورها، فرهنگ و آداب و رسون آن کشور است و به همین خاطر، اهمیت بسیاری دارد.