عطنا - رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی

معرفی کتاب
نگاهی به کتاب حقوق خبر و خبرنگاران در اسلام
نوشتۀ دکتر هدی غفاری و‌ دکتر سید محسن قائمی خرق؛

نگاهی به کتاب حقوق خبر و خبرنگاران در اسلام

کتاب حقوق خبر و خبرنگاران در اسلام تالیف دکتر هدی غفاری و‌ دکتر سید محسن قائمی خرق در مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی است.