عطنا - رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی

پادکست
خودمراقبتی و ایجاد آرامش در خانواده متعادل
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تشریح می کند:

خودمراقبتی و ایجاد آرامش در خانواده متعادل

دکتر کامران شیوندی روانشناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی نحوه خودمراقبتی و ایجاد آرامش در خانواده متعادل را تشریح می کند.